Bye Bye Birdie (1963)

Movie Picker: Bye Bye Monkey