Detour (2002)

Movie Picker: Wado Ryu Karate Kata, Part 3: Sheishan, Chinto, Bassai