Mussourgsky: Boris Godunov: Kozlovsky, Pirogov, Nelepp, Mikhailov, Avdeyeva, Krivchenya, Nebolsin / Bolshoi Opera

Movie Picker: Threat Of Exposure