Assassin (1986/ Westlake Media)

Movie Picker: Larceny