Godzilla Vs. Mothra (Sony Wonder/ Old Version)

Movie Picker: Godzilla's Revenge