Voyage to the Bottom of the Sea - Season Three, Volume Two